Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Uyuşturucu madde satıcılığı ve içiciliği ayrımında madde miktarının önemi

16.04.2022
346
Uyuşturucu madde satıcılığı ve içiciliği ayrımında madde miktarının önemi

UYUŞTURUCU MADDE SATICILIĞI SUÇU VE

UYUŞTURUCU MADDE İÇİCİLİĞİ SUÇU

AYRIMINDA MADDE MİKTARININ ÖNEMİ

Türk Ceza Kanunu M.188/1-3:

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden uyuşturucu madde ticareti suçu işleyen bir kişi kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.(..)

Satmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir bedel karşılığında başkasının zilyetliğine geçirilmesidir. Burada fail “satıcı” ticari maksatla yani bir menfaat temin edebilmek için uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi, alan kişiye bedeli karşılığında vermektedir.19 Fail A’nın alıcı “içici” B’ye 100 TL karşılığında 4 adet ecstasy hap satması buna örnek olarak verilebilir. Satma suçunda satılan uyuşturucu maddenin miktarı önemli değildir, kişisel kullanım miktarı kadar uyuşturucu satılsa bile anılan suç oluşacaktır. Ayrıca bu maddeyi alan kimsenin hangi amaçla aldığı da satanın eylemini değiştirmez.

Özellikle belirtmek gerekir ki failin hukuki durumunun tespitinden her olay kendi somut şartlarına göre değerlendirilmeli ve dikkatli bir irdeleme yapılmalıdır. Bu noktada soruşturma aşamasında sıcağı sıcağına delillerin sağlıklı bir şekilde toplanması önem arz etmektedir. Ele geçen maddenin içinde bulunduğu ambalajda ve aracın çeşitli yerlerinde parmak izi aranması, yakalanan failin cep telefonu görüşme kayıtları ve baz istasyonu sinyal bilgileri, whatsApp, viber vs. programlar yoluyla yaptığı görüşmeler, yakalanan aracın geçtiği güzergahların plaka tanıma sistemi (PTS) veya mobese sistemlerinden tespiti, aracın kiralık mı yoksa fail adına mı kayıtlı olduğu, kiralık aracın kim tarafından kiralandığı, maddenin ele geçtiği ev, iş yeri, tarla vs. yerlerin mülkiyetinin kime ait olduğu, buraların başkalarının kolaylıkla girip çıkabildikleri yerlerden olup olmadığı, failde hassas terazi, kilitli ya da özel muhafazalı poşet gibi ambalajların ele geçip geçmediği, failin kan ve idrar numunelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde aranması gibi hususlar maddi gerçeğe ulaşılmasında oldukça fayda sağlayacaktır.

Benzer şekilde Yargıtay 20. CD’nin 06/12/2017 tarih ve 2017/4166 E2017/6864 K. sayılı kararında da bu husus ayrıntılı şekilde izah edilmiştir: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ya da kullanma dışında bir amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde (temin veya ticareti yapma) bulundurma suçlarının oluşumunda, madde miktarının kural olarak bir önemiyoktur. 0,1 gr uyuşturucu/uyarıcı madde, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturabileceği gibi ticari amaçla bulundurma suçunu da oluşturabilir. Kısaca madde miktarı bulundurma amacının belirlenmesinde yardımcı olabilir; ancak tek bir ölçüt olamaz. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kişisel kullanıma yetecek miktarda olması halinde başkaca delil yoksa amacın kullanmak için bulundurma olduğu kabul edilebilirse de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacına yönelik olarak miktar ölçütü dışında somut olayın özelliklerine göre de değerlendirme yapılmalıdır. istihbari bilgi üzerine yapılan aramada, bahçede ekili halde 1.400 kök kenevir bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış net 1.558 gram esrar elde edilecek kenevir bitkisinin ele geçirildiği; suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı, ele geçiriliş biçimi ve sanığın bahçe içerisinde yakalanmasına göre sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.

4.3.1. Esrar Maddesine İlişkin İçtihatlar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 06/03/2012 tarih ve 2011/10-387 E. 2012/75 K. sayılı ilamında, özel daire ile İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi arasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak Seyfo lakaplı sanık S.E.’den ele geçen net 276 gram esrar maddesinin Türk Ceza Kanunu 191. maddesinde yazılı suça vücut vereceği bildirilmiştir. Yargıtay 20. Ceza Dairesi Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 24/03/2016 tarih ve 2016/420 E. ve 2016/1830 K. sayılı kararında “suç tarihinde sanıkta 61 paket halinde ve 2 poşette net 246 gram gelen esrarın ele geçirildiği, suça konu uyuşturucu maddenin miktarına ve ele geçiriliş ve paketleniş biçimine göre sanığın eyleminin satmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir. Yargıtay 20. Ceza Dairesi Adana (Kapatılan) 7. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 12/05/2015 tarih ve 2015/1038E. 2015/568 K. sayılı kararında “sanığın evinin bahçesindeki serada ele geçirilen 832,200 gram esrar elde edilebilecek kenevir bitki parçacıkları ve aynı sera içinde ekili vaziyette olan 775 kök hint keneviri bitkisinin miktarı nedeniyle eyleminin, TCK’nın 188/3. maddesinde düzenlenen, ‘’uyuşturucu madde ticareti yapma’’ suçunu oluşturduğu (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.

4.3.2. Sentetik (Ecstasy) Uyuşturuculara İlişkin İçtihatlar

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 28/04/2009 tarih ve 2007/19995 E.2009/7865 K. sayılı kararında ‘’ jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde İzmir’den Marmaris’e giden otobüste seyahat ederken içinde 37 adet ecstacy hap ile üç ayrı paket içinde net 12,270 gram toz esrar maddesi içeren hint keneviri bitkisi bulunan poşet ile birlikte yakalandığının anlaşılması karşısında, yakalanma şekli, sanıkta ele geçirilen maddelerin nitelikleri ve miktarı dikkate alınarak sanığın eyleminin bir bütün olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu (…)’’ gerekçesiyle bozma kararı vermiştir. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 25/01/2011 tarih ve 2010/1168 Esas- 2011/1152 K. sayılı ilamında ‘’ dosya kapsamına göre; sanığın kullandığı araçta yapılan aramada sürücü koltuğu ile ön sağ koltuk arasında bulunan kol dayama konsolunun altında 128 adet uyuşturucu ecstacy tabletin bulunması ve dosyada mevcut belgeler dikkate alındığında, sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sübut bulduğu (…) ‘’ gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.

4.3.3. Eroin Maddesine İlişkin İçtihatlar

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 07/02/2012 tarih ve 2011/10-481E-2012/26K. sayılı ilamında, özel daire ile Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi arasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili olarak “sanık, suç tarihinde yapılan bir telefon ihbarı üzerine yakalanan diğer sanık Abdülmetin Güler’in anlatımı sonucunda yakalanmış, mahkemeden alınan karar ile evinde yapılan aramada, çek-yat üstünde bulunan eşofmanın cebinden 0.2 gr eroin maddesi ele geçirilmiştir. Sanığın, evinde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde ve diğer sanığın soyut beyanı dışında, uyuşturucu maddeyi sattığı yolunda başka herhangi bir kanıtın bulunmaması, sanıkta yakalanan uyuşturucu madde miktarının kişisel kullanım sınırları içinde olması, uyuşturucunun evinde özensiz bir şekilde gizlenmeden ele geçmesi, sanığın tüm aşamalarda istikrarlı olarak evinde yakalanan uyuşturucu maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulundurduğunu beyan etmesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kaldığı (…)”gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 21/06/2016 tarih ve 2015/15379 E- 2016/7074 K. sayılı kararında “olay tutanağı, sanığın savunması ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın motosiklet ile Mersin Otogarı çevresinde dolaştığı sırada, kişisel kullanım miktarını aşan 19 fişek eroin ile yakalanmış olması karşısında, sanığın başkalarına vermek amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu anlaşıldığından, sübut bulan uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyeti yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması (…)” gerekçesiyle bozma kararı vermiştir.

4.3.4. Kokain Maddesine İlişkin İçtihatlar

 Yargıtay 20. Ceza Dairesi, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin bir kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 05/03/2018 tarih ve 2017/6877 E-2018/1243 K. sayılı kararında “6 adet şeffaf poşet içerisinde 26 gr kokain maddesinin” sanıkların aracında bulunmasıyla ilgili Türk Ceza Kanunu 188/3-4.a maddesi uyarınca verilen cezanın onanmasına karar vermiştir. Yargıtay 20. Ceza Dairesi, Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/42 E-2016/67 K. sayılı kararıyla ilgili olarak yaptığı temyiz incelemesi neticesinde verdiği 20/09/2017 tarih ve 2016/2671 E- 2017/4581 K. sayılı kararında üzerinde net 39,546 gram kokain maddesi ele geçen sanık K.D.’nin Türk Ceza Kanunu’nun 188/3-4.a maddesi uyarınca cezalandırılmasına dair kararının onanmasına karar vermiştir

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Özer salmanoğlu dedi ki:

    Uyuşturucu satıcısı ile içici olması arasındaki cezalar aynı Mıdır..

    1. alpserhukuk dedi ki:

      uyuşturucu ticareti 10 yıldan başlamaktadır. İçicilik 2 yıldan başlamaktadır. Aralarında tabi ki cezai müeyyide farkı bulunmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara