Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Makaleler
Ceza Hukuku
kasten öldürme, taksirle öldürme, kasten yaralama, taksirle yaralama,, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit, şantaj, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, haksız tahrik
Gayrimenkul Hukuku
Tapu kaydının düzeltilmesi davası Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası İşgal tazminatı (ecrimisil) davası Önalım (Şufa) davası Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları Hukuki danışmanlık
Borçlar Hukuku
Borçlar hukuku, bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.
Medeni Hukuk
Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları) Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı
AİLE HUKUKU
boşanma davası, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka davası, maddi ve manevi tazminat davası, evlat edinme, evliliğin butlanı ve iptali davaları, mal rejimi davası, nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, nesebin reddi, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası
Miras Hukuku
Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları Mirasta tenkis davası Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava
Şirketler Hukuku
Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri Ticaret ve rekabet hukuku Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi Hukuki danışmanlık
TİCARET HUKUKU
ticari işletmenin alacak davaları, marka ve patent başvuru davaları, haksız rekabet davaları, ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları, ticari anlaşmalar ve sözleşmeler, ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık
İş Hukuku
İŞ HUKUKU İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenmektedir. İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir.
İDARE HUKUKU
iptal davası, tam yargı davası , yürütmenin durdurulması , kamulaştırma , acele kamulaştırma , kamulaştırmasız el atma
İflas Hukuku
İflas Hukuku İflas Hukuku; borçlarını ödeyemeyen kişi veya kuruluşların borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma talebinde bulunabilecekleri yasal bir süreçtir. İflas, çoğu yargı bölgesinde, genellikle borçlu tarafından başlatılan mahkeme süreciyle başlar ve uygulanır.
ANAYASA HUKUKU
anayasa mahkemesine bireysel başvuru, norm denetimi (iptal) davası, temel hak ve hürriyetler
BANKACILIK HUKUKU
– Banka ve finans kurumlarına ilişkin ipotek, teminat, kredi, leasing ve factoring ve benzeri diğer işlemlerin takip edilmesi – Banka ve finans kurumları nezdinde kredi ve finansman vb. sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve görüş verilmesi – Banka ve finans kurumlarının her türlü hak ve alacak takiplerinin yapılması
BİLİŞİM HUKUKU
Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.
İcra hukuku
İcra hukuku, borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. İcranın ilamlı ve ilamsız icra olmak üzere iki türü olup, ilamlı icra takibi mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan icra takibi türü iken, doğrudan icra dairesine başvurularak başlatılan takip işlemi ilamsız icra takibi olarak adlandırılır.
MARKA HUKUKU
Tescilli marka (™ ya da ®) bir ticaret hukuku ve markalar hukuku terimi olup ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir. “Tescilli marka”, “ticari marka” veya yalnızca “marka” gibi isimler de bu anlamda kullanılabilirler.
Sigorta hukuku
Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.
Tüketici hukuku
Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimidir.
Vatandaşlık hukuku
türk vatandaşlığının kazanılması , türk vatandaşlığını kaybı , türk vatandaşlığının ispatı , evlilik yoluyla türk vatandaşlığının kazanılması , evlat edinme yoluyla vatandaşlığının kazanılması , türk vatandaşlığından çıkma, vatandaşlığın iptali,
Vergi Hukuku
Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir) hukuku , harcama (gider) hukuku ve bütçe hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir. Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler. Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası.
Tazminat Hukuku
Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası) Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
Hemen Ara