Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMİ
Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu ile mersis’ten randevu alınmalıdır. Randevu
günü ve saatinde bölge temsilciğinde hazır bulunulması gerekmektedir.
1-) Dilekçe
 Şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış
ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli,
ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi
ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu
bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan
kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
2-) Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
3-) Yabancı ortak ve ikamet adresi yurt dışı olan Türk vatandaşı var ise 1 nüsha Kuruluş
bildirim formu
4-) Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi
dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren
belge ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi
5-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu
saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı
vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen
kişinin gelmesi yeterlidir.
6-) Ortaklar dışındaki şirketi temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri Müdürlüğümüzde veya
Müdürlüğümüze gönderilmek üzere diğer müdürlüklerde düzenlenebileceği gibi noterde
de düzenlenebilecektir.
7-) Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması
gerekmektedir.
😎 Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin
açılan banka hesabına para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın
yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket
sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt
edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin
tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.) Tek başına dekont kabul
edilmemektedir.
9-) Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların
değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye
ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
10-) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden
alınacak yazı aslı
11-) Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı
bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı
12-) Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan
şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
13-) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan
şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı
14-) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkinA Bu belgede
yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası
veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı
pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi
eklenmelidir.
15-) Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına,
kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik
numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası)
içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı
örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe
çevirilerinin yapılmış olması gereklidir) ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek
kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor
olması halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti
16-) Yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil
kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu
veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine
göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması
gerekir.)
 Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.
17-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin
şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama
kararı
18-) Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili
müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş
Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı
YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli
19-) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların
kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Cumhurbaşkanı
kararının bir örneği
AYRICA;
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ VE BELİRTİLEN DURUMLARDA SAYILAN
BELGELER EKLENMELİDİR.

 Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
 Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında
yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların
vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
TEK PAY SAHİPLİ ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU
Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket
kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.
ANONİM ŞİRKET SUBE AÇILIŞ İŞLEMİ
Mersis’ten başvuru yapılarak talep nosu alınmalı ve randevusuz olarak bölge
temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.
1-) Dilekçe
 Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya
onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir) Dilekçede; şirketin ünvanı
sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça
gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun
dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
2-) Oda kayıt beyannamesi
 Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır.
3-) Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı
4-) Şube temsilcisinin ünvan altında düzenlenmiş imza beyanı
Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında
şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı Yetkili Organ Kararı
LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMİ
MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde
gelinmeyen kuruluş randevuları işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu
alınması gerekmektedir.
1-) Dilekçe
 Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı; şirketin bağlı olacağı vergi dairesi
belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 Dilekçede; şirketin unvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin
konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu, aksinin tespit
edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu
yazılmalıdır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 24/1).
2-) Oda kayıt beyannamesi
 Yetkililerce imzalanmalı, ortakların fotoğrafları bulunmalıdır.
3-) Kuruluş bildirim formu
 Ortak, yabancı uyruklu veya ikamet adresi yurt dışı olan Türk vatandaşı ise kuruluş bildirim
formu düzenlenir (1 nüsha).
 İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.
4-) Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların pasaportlarının Türkçe tercümesi noter onaylı
suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik
numaralarını gösteren belge, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.
5-) İmza Beyannamesi
MERSİS’te hazırlanmış şirket sözleşmesi ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu
saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket sözleşmesi vekâleten imzalanacaksa, ıslak
imzalı vekâletnamenin ibrazı hâlinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekâlet
verilen kişinin gelmesi yeterlidir.
 Şirket sözleşmesinin vekâleten imzalanması ve ortağın/ortakların aynı zamanda şirketi temsile
yetkili olması durumunda, ortağın/ortakların ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin
Müdürlüğümüze ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmesine gerek
bulunmamaktadır (Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması
Hakkında Tebliğ m. 13/A).
6-) Ortaklar dışında müdür bulunması hâlinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır
bulunmalıdır. İmza beyanı huzurda düzenlenecektir.
7-) Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin belge. (Ticaret Sicili Yönetmeliği
m. 90/1-c).
 Bu belgede; yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise
vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu
ise ekinde Türkçe tercümesi noter onaylı pasaport sureti ve ikameti, Türkiye’de ikamet eden
yabancı uyruklu kişi için noter onaylı ikamet tezkeresi veya ikamet izin belgesi yer almalıdır.
😎 Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi hâlinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen
gerçek kişinin; adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda
vergi kimlik numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını) içerecek şekilde alınmış
tüzel kişi müdürün yetkili organ kararının noter onaylı sureti (tüzel kişinin yabancı uyruklu
olması hâlinde, bu kararın şirketin tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu
tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yaptırılmış olması
gereklidir.) ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcinin yabancı uyruklu ve
Türkiye’de ikamet ediyor olması hâlinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümesi noter onaylı
pasaport sureti (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 90/1-ç).
9-) Müdürün/ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması hâlinde tüzel kişinin güncel sicil
kayıtlarını içeren belge.
 Bu belgenin, şirketin tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Yabancı
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik
edilmiş ve noter onaylı Türkçe çevirisinin de yaptırılmış olması gerekir (Ticaret Sicili
Yönetmeliği m. 32/2).
 Yabancı uyruklu tüzel kişi ortak / tüzel kişi yetkili var ise şirket sözleşmesinde vergi kimlik
numarası belirtilmelidir.
10-) Rekabet Kurumu payına ait sermayenin on binde dördüne tekâbül eden kısım ödeme
esnasında Oda veznesince alınmaktadır (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 90/1-ı).
11-) Nakit taahhüt bulunması hâlinde sermaye maddesinde, “Nakden taahhüt edilen payların
itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içerisinde ödenecektir.” ifadesi yer
almalıdır.
12-) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların
değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye
ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri (TTK
m. 578, 581 – Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 90/1-d).
13-) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden
alınacak yazı (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 90/1-e).
14-) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı
bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 90/1-f).
15-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin
şirkete ortak olması hâlinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı
(Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ m.
5/5).
 Şirket sözleşmesi küçük adına kayyım tarafından imzalanmalıdır.
16-) Gümrük müşavirliği şirket kuruluşlarında, tüm ortakların ve varsa ortaklar dışından sınırsız
temsile yetkili müdürlerin noter onaylı gümrük müşaviri izin belgesi ibraz edilmelidir.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde ise şirket ortaklarının tamamı ile şirketi temsil
ve ilzama yetkili müdürlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri belgesi ibraz edilmelidir.
17-) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların
kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kurum/kuruluşların iştirakine izin veren
Cumhurbaşkanı Kararının bir örneği.
18-) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere,
kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
(Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 90/1-g).
AYRICA, AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR:
 Ticaret Unvanıyla İlgili Hatırlatma
 Limited şirkette, her ortağın koymuş olduğu sermaye payının 25 TL veya katları olması
gerekmektedir (TTK m. 583).
 Şirket sözleşmesinin sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile
ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
 Şirket sözleşmesinde tüm ortak ve müdürlerin adı ve soyadı yanında yerleşim yeri,
vatandaşlıkları ve T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi kimlik numarası veya
yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 TTK m. 623/1 gereğince, şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve
temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.
TEK PAY SAHİPLİ LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU
Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında, birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket
kuruluşlarında istenilen yukarıdaki belgeler ile müracaat edilmelidir. Ayrıca başka bir belge
talep edilmemektedir (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 100).
LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMİ
MERSİS’ten başvuru yapılarak talep numarası alınmalı ve gerekli evraklar ile birlikte,
randevu alınmadan bölge temsilciliğine başvuru yapılmalıdır.
1-) Dilekçe
 Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 Dilekçede; şirketin unvanı, sermayesi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu
NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi
durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır (Ticaret
Sicili Yönetmeliği m. 24/1).
2-) Oda kayıt beyannamesi
 Şube yetkilisi tarafından imzalamalı, şube yetkilisinin fotoğrafı bulunmalıdır.
3-) Genel kurul kararı
 Genel kurul karar ve müzakere defterinden noter onaylı bir suret (Ticaret Sicili Yönetmeliği m.
120/1-b).
 Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında
şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı yetkili organ kararı
4-) Ayrıca düzenlenmiş ise hazirun cetveli.
 Genel kurul kararı yerine ortaklar kurulu kararı ibraz edilmişse hazirun cetveline gerek
bulunmamaktadır.
5-) Şube temsilcisinin imza beyannamesi (Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 120/1-e).
EK BİLGİ:
1-) Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hâllerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler
tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya
çağrılır. Şirket sözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir (TTK m. 617/2).
Genel kurul, toplantıya şirket sözleşmesinde gösterilen şekilde – gerekiyorsa şirketin internet
sitesinde – ve mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay
defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı
belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı
veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir (TTK m. 617/3, TTK m. 414).
Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hâllerde tescil müracaatına, davet
ilanına ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü mektuba ait belgeler
eklenmelidir. Ayrıca şirket sözleşmesinde özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de
eklenmelidir.
2-) Tüzel kişi ortağın bulunması hâlinde, genel kurul kararı tüzel kişi ortağın unvanı
altında vekâleten / temsilen olduğu belirtilmek suretiyle, imzalayanın adı – soyadı da
yazılarak imzalanmalıdır.
 Karar vekâleten imzalanıyorsa, tüzel kişi ortak adına oy kullanmaya, kararları kabule veya
redde, kararları imzalamaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekâletname aslının
Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
 Tüzel kişi ortak, yabancı uyruklu ve karar temsilen yasal temsilcisi tarafından imzalanıyorsa;
yasal temsilcinin yetkilerini de gösteren tüzel kişi ortağın sicil kayıtlarını içeren belgenin
Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgenin, tüzel kişi ortağın tabii bulunduğu
ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe
çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir.
 Tüzel kişi ortak, yabancı uyruklu ve karar vekâleten imzalanıyorsa; güncel sicil kayıtlarını
içeren belge yanında tüzel kişi ortak adına oy kullanmaya, kararları kabule veya redde,
kararları imzalamaya yetkili olunduğunu gösteren vekâletnamenin de ibraz edilmesi ve bu
belgelerin, tüzel kişi ortağın tabii bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu
tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre onaylanmış ve noter onaylı Türkçe çevirisinin yaptırılmış olması gereklidir.
3-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin
şirkete ortak olması hâlinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyım atama kararı
ibraz edilmeli, karar küçük adına kayyım tarafından imzalanmalıdır.
YABANCI TÜZEL KİŞİNİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Şirket merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde
aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren
yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
• Kaynak ülkede şubenin tescili için ibraz gerekli tüm belgeler
• Şirketin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile
birer nüsha Türkçe çevirisi
• Şirketin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci
atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
• Şirketin ticaret unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil
numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin
unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu
kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve
soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri
tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi.
• Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi mahkemeler dâhil, özel kuruluşlar ve kamu
kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara
verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve bir nüsha
Türkçe çevirisi
• Şubeyi temsil edecek kişilerin imza beyanları
• Açılması Ticaret Bakanlığı veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi
olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara