Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

YENİ İNFAZ YASASI DEĞİŞİKLİKLERİ

19.04.2022
538
YENİ İNFAZ YASASI DEĞİŞİKLİKLERİ

KOŞULLU SALIVERİLME DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilmekteydi.

Yukarıdaki anlatılan yasanın istisnası olarak dörtte üçlük daha ağır nitelikli infaz rejimi ise,

-Türk Ceza Kanununun 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan,

-TCK 103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı suçundan,

-TCK 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan,

-TCK 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar,

-Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olanlar

– Mükerrirler ve diğer istisnalar bakımından uygulanmaktaydı.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Koşullu salıverilmeden yararlanmak bakımından kural olarak uygulanan üçte ikilik(2/3) oran ikide bire(1/2) iniyor. Aşağıdaki istisnai hallerde;

1-) Dörtte üçlük(3/4) ağır infaz rejiminin uygulandığı yukarıda belirtilen suçlar yönünden yasa aynen korunmuş ve herhangi bir infaz indirimi sağlanmamıştır.

2-)TCK 81-82-83 maddelerinde yer alan kasten öldürme suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, İşkence suçundan ve eziyet suçundan süreli hapis cezasına mahkum olanlar, Cinsel Saldırı suçundan yalnızca TCK m.102/1 yönünden mahkum olanlar, Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan yalnızca TCK m.104/1 yönünden mahkum olanlar, Cinsel taciz suçundan mahkum olanlar, Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların tamamından nitelikli halleri dahil mahkum olan çocuklar, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezasına mahkum olan çocuklar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından süreli hapis cezasına mahkum olanlar, Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanlar, cezalarının üçte ikisini cezaevinde geçirmeleri şartıyla koşullu salıverilmelerine karar verilecektir.

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

CGTİK m.105/a maddesi gereği koşullu salıverilmelerine bir yıl kalan iyi halli hükümlüler cezalarını denetimli serbestlik tedbiriyle dışarıda çekebiliyordu.

01/07/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından ise 672 sayılı KHK ile geçici hüküm getirilerek TCK’ nın kasten öldürme suçları , üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar , uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere denetimli serbestlik tedbiri iki yıl olarak uygulanmaktaydı.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Kasten öldürme suçları, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, eziyet suçu , cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar hariç, suç tarihi 30.03.2020’den önceki suçlarda bir defa olmak üzere denetim süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

Suç tarihi 30.03.2020’den sonraki mahkumiyetlerde ise denetimli serbestlik eski yasadaki gibi 1 yıl olarak uygulanacaktır.

İYİ HAL

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

CGTİK m.89 uyarınca, koşullu salıverilmeye esas olan iyi hal değerlendirme kriterleri disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme kapsamında CGTİK m.89 değiştirilerek, iyi hal bakımından denetim sadece koşullu salıverilmeye esas olarak değil, açık cezaevine geçiş gibi aşamalar bakımından da yapılacaktır. Altı ayda bir değerlendirme yapılacak, gerektiğinde hükümlünün önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgeler de istenerek, hükümlünün kitap okuma alışkanlığı, infaz kurumu görevlileri ile olan ilişkisi gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme süreci takdir edilecektir.

Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak değerlendirmeye cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık eder.

İdare kurulları da yeni düzenleme kapsamında genişletilmiş olup, kapsam doğrultusunda bir izleme kurulu üyesi ile, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi idare kurullarına katılacaktır.

KADINLAR, ÇOCUKLAR, YAŞLILAR BAKIMINDAN İNFAZ DEĞİŞİKLİKLERİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

CGTİK m.16/4 uyarınca hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılmaktaydı. CGTİK m.110/2 uyarınca da kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, yetmiş yaşını bitirmiş kişiler mahkûm oldukları bir yıl, yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenlemeye göre, gebe olan ve doğumun üzerinden bir yıl altı ay geçmemiş olan hükümlülerin cezasının infazı geri bırakılacaktır. Hapis cezasının infazının bu sebeple ertelenmesi bakımından herhangi bir suç ayrımı yapılmamıştır.

CGTİK 110/2 bakımından yapılan yeni düzenlemede, konutta infaz bakımından ise çocuklar da kapsama dahil edilerek, konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. Ancak CGTİK m.110’a eklenen yeni 9. fıkra ile konutta infaz bakımından bu hükümlerin; terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler bakımından uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

                                                 ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN GENİŞLETİLMESİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 109. Maddesi adli kontrol hükümlerini düzenlemektedir. Bu maddenin 4. Fıkrası mülga edilmişti. CMK m.109 adli kontrol tedbirleri bakımından, zaten tutukluluğa alternatif tedbirler mahiyetindeki hükümler çerçevesinde soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliği kovuşturma aşamasında yargılama makamı tarafından her zaman tutukluluk yerine adli kontrol tedbirlerine hükmedilmesi mümkündür.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Mülga edilen fıkra yeniden düzenlenmiştir. Düzenlemeye bakıldığı zaman, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüpheli hakkında, tutuklama yerine adli kontrol kararı verilebileceği özel olarak belirtilmiştir. Yine hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesinin de adli kontrol kararı verebileceği hüküm altına alınmıştır.

                                       TEKERRÜR UYGULAMASININ KAPSAMININ DARALTILMASI

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

TCK m.58 kapsamında önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanarak hükümlünün cezası mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmektedir. Bunun için ilk cezanın infaz edilmiş olması gerekmemektedir. CMK m.272/1-3-c maddesi uyarınca kanunda kesin olduğu yazılı hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamamaktadır. Bu yöndeki hükümler, tekerrüre de esas alınmaktadır.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

CMK m.272/1-3-c maddesine yapılan ilave ile istinaf yolu kapalı olan ilk derece mahkemesi aşamasında kesinleşen hükümler, artık tekerrür uygulamasına esas alınmayacaktır.

DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÇEKTİRİLMESİNE DAİR KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

CGTİK m.14/3 uyarınca ilk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme sonrasında, terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler ve İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar cezalarını doğrudan açık ceza infaz kurumunda çekecektir.

                                   İNFAZ ERTELEME KURUMUNUN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

CGTİK m.17 uyarınca kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Bu kapsamdaki hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme kapsamında bu hallere hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları hali de eklenmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığına erteleme süresi bakımından tanınan takdir hakkı altı aydan bir yıla çıkarılmıştır.

KAÇAKCILIKLA KANUNUNA ÖZEL ETKİN PİŞMANLIK

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3.maddesinin 22.fıkrası itibarıyla suç konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar arttırılmaktaydı. Etkin pişmanlık bakımından ise 5.maddenin 2.fıkrası itibarıyla ancak soruşturma aşaması sürecinde etkin pişmanlıktan yararlanmak mümkün olmaktaydı.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenlemeyle eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilecektir. Yalnızca soruşturma aşaması bakımından uygulanabilen etkin pişmanlık hükümleri ilave bir hükümle kovuşturma aşaması bakımından da uygulanabilir hale gelmiştir. Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar da, bir defaya mahsus etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödedikleri takdirde kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış gibi aynı orandaki indirimden yararlanacaklardır.

                                           KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR

 DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

TCK m.50/6 kapsamında kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımın gereğinin yerine getirilmemesi durumunda hükmü veren mahkeme tarafından kısa süreli hapis cezasının kısmen veya tamamen infazına karar verilmekteydi. Yine TCK m.50/7 kapsamında da kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımın hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilemeyecek mahiyette olması durumunda hükmü veren mahkeme tarafından tedbir değiştirilebilmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenlemeyle beraber TCK m.50/6-7 kapsamındaki bu yetkiler, yeni düzenlemenin amacına uygun olarak infaz hakimliklerine geçmiştir.

                                             HÜKÜMLÜNÜN ÇAĞRI KAĞIDINA UYMAMASI HALİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

CGTİK m.19 uyarınca hükümlünün hakkında verilen hüküm kesinleştikten sonra, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için kendisine davet içerikli çağrı kağıdı tebliğ edilmekteydi. Hükümlü, tebliğ üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa, Cumhuriyet savcısı hakkında yakalama emri çıkarabilmekteydi. Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıldan fazla hapis cezasının infazı için ise doğrudan yakalama emri çıkarılmaktaydı.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

Yeni düzenleme bakımından da bu haller sabit olmak üzere yeni bir hal olarak, hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi amacıyla, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan alanlarda arama yapılabilecektir. Arama, CMK m.119 prosedürü doğrultusunda gerçekleşecek ve karar sulh ceza hakimi tarafından verilecektir.

             HAPİS CEZALARININ ERTELENMESİ BAKIMINDAN KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

TCK m.51/1 kapsamında işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişi veya işlediği suçtan dolayı üç yıl ve daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan ve fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından hapis cezaları ertelenebilmekteydi. Erteleme kararının verilebilmesi için kişinin; Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekmekteydi. Bu şartların temini sağlansa dahi, TCK m.51/2 uyarınca cezanın ertelenmesi, ek şart olarak, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderim şartlarından birine tabi tutulabilmekteydi. Ek şartlar gerçekleşene kadar ise hükümlünün cezası, ceza infaz kurumunda çektirilmekteydi. Ek şartın yerine getirilmesi süreci ise hükmü veren hakim tarafından yürütülmekte, şart yerine getirildikten sonra hükümlü, hükmü veren hakim kararıyla salıverilmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme kapsamında erteleme kararı verme yetkisi yine hükmü veren mahkemede kalmakta ancak, infaz hakimliği kanununa uyum sağlamak amacıyla ek şartın yerine getirilmesi ve yerine getirildikten sonra hükümlünün salıverilmesi süreci bakımından yetki, artık infaz hakimliğinde olacaktır.

             BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

Mevcut düzenlemede, mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğunun uygulanmayacağı yer almaktaydı. TCK m.53/1-e’de yer alan “bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten” yoksun bırakmanın, değişiklik öncesinde sadece hapis cezası ertelenenler yönünden uygulanmamasına karar verilebilmekteydi.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme kapsamında, cezasının infazına denetimli serbestlikle devam edilen hükümlüler yönünden de bu hak yoksunluklarının uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Yine yeni düzenleme kapsamında, TCK m.53/1-e kapsamında hapis cezası ertelenenler bakımından mevcut bulunan takdir yetkisinin denetimli serbestlikten faydalanan ve koşullu salıverilen hükümlüler yönünden de uygulanabileceği öngörülmüştür.

            KASTEN YARALAMA SUÇU NİTELİKLİ HALİ BAKIMINDAN KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

Canavarca hisle ibaresi, kasten öldürme için bir nitelikli hal olarak öngörülmüşken, kasten yaralama için bir nitelikli hal olarak öngörülmemişti. TCK m.87/4 neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama bakımından ise TCK m.87/3 kapsamında kasten yaralamanın vücutta kemik kırılması veya kemik çıkığına yol açılması durumunda bununla beraber ölüm neticesi de ortaya çıkmışsa verilecek ceza oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasıydı.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme kapsamında TCK m.86’ya bir nitelikli hal olarak “canavarca” hisle ibaresi eklenmiş ve yalnızca bu ibareye esas olarak cezanın bir kat arttırılacağı hüküm altına alınmıştır. TCK m.87/4 neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama bakımından ise TCK m.87/3 kapsamında kasten yaralamanın vücutta kemik kırılması veya kemik çıkığına yol açılması durumunda bununla beraber ölüm neticesi de ortaya çıkmışsa verilecek cezadaki takdir hakkı üst sınır bakımından arttırılarak onaltı yıldan onsekiz yıla çıkarılmıştır.

                                                           HÜCREYE KOYMA DİSİPLİN CEZASI

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

Hücreye koyma disiplin cezası CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’un 44. Maddesinde düzenlenmiştir. “Kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak” eylemlerinin hücreye koyma disiplin cezasını gerektirdiğine ilişkin bir hüküm söz konusu değildir.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Yeni düzenleme ile “Kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak” eylemleri, bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler arasına eklenmiştir.

                          SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜTLENME SUÇLARI VE TEFECİLİK SUÇU

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

TCK m.220/1 suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgütü yönetme suçları bakımından öngörülen ceza iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıydı. TCK m.220/2 bakımından suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma suçunun cezası ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıydı. Son olarak TCK m.241 tefecilik suçu bakımından ise bu suçu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktaydı.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Suç işlemek amacıyla örgütlenme suçları bakımından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgütü yönetme suçları bakımından uygulanan cezalarda artırım yoluna gidilerek alt sınır dört yıla, üst sınır ise sekiz yıla çıkarılmıştır. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma suçu bakımından ise alt sınır iki yıla, üst sınır ise dört yıla çıkarılmıştır. TCK m.241 tefecilik suçu bakımından ise üst sınır altı yıla çıkarılmıştır. Tefecilik suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumu ise yeni bir hal olarak TCK m.241’e eklenmiş ve bu çerçevede işlenecek tefecilik suçu bakımından uygulanacak cezanın bir kart artırılarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

İNFAZ DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA ÇOCUK MAHKUMLARIN DURUMU

30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, suç tarihinde 18 yaş altı hükümlüler için:

Müddetname hesaplamasında hükümlünün suç tarihi itibariyle ceza infaz kurumunda ve nezarethanede geçirdiği gün sayılarak;

 • 15 yaşını doldurana kadar 1 gün 3 gün sayılarak mahsup edilir.

15 yaşını doldurup 18 yaşını doldurana kadar 1 gün 2 gün olarak mahsup edilir.

ADLİ PARA CEZASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Adli para cezalarından çevrilme hapis cezaları ceza infaz kurumunda infaz edilme aşamasına geldi ise infaz hakimliğinin toplama (içtima) kararlarına dahil edilir.

Müddetname hazırlanması sırasında indirim uygulanmaz, adli para cezasında çevrilen hapis cezası süresi koşullu salıverilme süresine eklenir; ancak bihakkın tahliye tarihine eklenmez.

Denetimli serbestlik süresinden yararlanamaz. 16. madde uyarınca hapis cezasına çevrilmişse erteleme yapılabilir.

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. entropi dedi ki:

  merhaba konuyla ilgili bir sorum olacak ; kişi 2019 yılında işlediği bir suçtan 2022 senesinde tespiti yapılıp hüküm giydiğinde 2020 yılında çıkan af yasasından yararlanması mümkün müdür ?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   devlet suç tarihini dikkate almakta olduğundan tabi ki lehe olan yasadan yararlanacaksınız.

 2. cafer dedi ki:

  Hükümlülerin İzinleri Nelerdir?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda, hükümlülerin yararlanabileceği üç ayrı izin türü, “mazeret izni”, “özel izin” ve “iş arama izni” başlıkları altında ve Kanunun Yedinci Bölümünde ayrı ayrı düzenlenmiştir.

   Refakatsiz mazeret izni, Hükümlünün herhangi bir dış güvenlik görevlisinin refakati olmaksızın, Kanun’da öngörülen nedenlerle ve yol süresi hariç 10 güne kadar kullandığı izin türü, 5275 sayılı Kanun’un 94. maddesinin ilk fıkrası ile Tüzüğün 138.maddesinde düzenlenmiştir. Refakatli mazeret izinleri, Hükümlü ve tutukluların, dış güvenlik görevlilerinin refakati altında, yol süresi hariç, bir yakının ölümü hâlinde iki, ağır hastalığı hâlinde ise bir güne kadar kullandığı izin türü, hükümlüler bakımından 5275 sayılı Kanun’un 94. maddesinin ikinci fıkrasında, tutuklular bakımından ise aynı Kanun’un 116. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenmiştir. harcırah ve yol giderlerinin talep sahibi tarafından peşin olarak ödenecektir.

   Özel izin, Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir, yol hariç yedi güne kadar izin verilebilir. (Ek cümle:14/4/2020-7242/39 md.) Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hâllerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilir. İzinde firar edenler bir daha özel izin kullanamaz.

   İş arama izni, Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara