Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL
trende
31.08.2022
86
TEHDİT SUÇU

TEHDİT SUÇU (TCK MADDE 106)

TEHDİT SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Tehdit Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Yedinci Bölümde Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında Madde 106’ da düzenlenmiştir. Kanun maddesi şöyledir:

Türk Ceza Kanunu Madde 106

Tehdit

Madde 106-

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

TEHDİT SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Tehdit suçu, hukuki anlamda soyut tehlike suçudur. Çünkü suçun oluşabilmesi için zarar veya zarar tehlikesinin sonucunun gerçekleşmesine gerek yoktur. Suçun vuku bulabilmesi için failin mağdura kötülük yapacağını bildirmiş olması yeterlidir. Tehdit suçuna örnek olarak: Failin, mağdura karşı “seni yaşatmayacağım” cümlesi tehdit suçunu oluşturur.

KORUNAN HUKUKSAL YARAR

Tehdit suçunda korunan hukuki değer kişilerin iç huzurunun ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Türk ceza kanununda bu suç tipinin hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmesinin sebebi de belirtilen bu durum ile doğrudan bağlantılıdır. Mağdurun korkusuzca hayatını sürdürebilmesi için bu suç tipinin düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

TEHDİT SUÇUNUN FAİLİ KİMDİR?

Tehdit suçu, herkes tarafından işlenebilir bir suç olup; özgü suçlar arasında değildir.

TEHDİT SUÇUNUN MAĞDURU KİMDİR?

Tehdit suçunun mağduru, sadece gerçek kişiler olabilir. Tüzel kişilerin bu suçun mağduru olabilmesi mümkün değildir. Tehdit suçunun oluşabilmesi için mağdurun belirli bir kişi veya kişiler olması şarttır.  Eğer failin eylemi, belirli bir kişi veya kişileri ifade etmiyorsa tehdit suçu değil; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu (TCK madde 213) oluşur. Bir belediye otobüsünde failin, otobüsü patlatacağım diye bağırması bu duruma örnek gösterilebilir. Tehdit suçunun mağdurunun algılama yeteneğinin bulunması şarttır. Aksi takdirde tehdit suçu meydana gelmez.

TEHDİT SUÇUNUN MADDİ UNSURU NEDİR?

Suçun maddi konusu TCK madde 106/1’ de belirtilmiş olup; bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit edilmesi veya malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit edilmesi suçun maddi konusunu oluşturur. Tehdit suçunda neticenin gerçekleşmesi aranmaz. Tehdit hareketinin gerçekleşmesi yeterlidir. Tehdit suçu, gelecekte meydana gelecek olan bir kötülüğü işaret eder. Bu sebeple failin; “eğer kursa gitmediğimi anneme söyleseydin seni döverdim” cümlesi tehdit suçunu oluşturmaz.

Tehdit suçunun konusunu oluşturan hukuki değerler kanun maddesinin ilk fıkrasında vücut dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlık, malvarlığı, kişinin yaşamı olarak ifade edilmiştir. Failin eyleminin mutlaka kanunda belirtilen bir hukuksal korumaya saldırı niteliği taşıması gerekir. Aksi takdirde tehdit suçu söz konusu olmaz. Örnek: Failin “seninle küserim, sana soğuk davranırım” eylemi tehdit değildir.

Tehdit suçunda önemli olan eylemin objektif olarak korkutucu nitelik taşımasıdır. Mağdurun çok cesur olması ve bu sebeple iç huzurunun bozulmaması sonucu değiştirmez. Tehdite konu eylemde 3. bir kişi de hedef gösterilebilir. Failin mağdura karşı: “çocuğunu öldüreceğim” sözü tehdit suçunu oluşturur.

Tehdit suçunun oluşabilmesi için failin, mağdura eylemi bildirmiş olması gereklidir. Fail eylemi yüz yüze bildirebileceği gibi 3. bir kişi vasıtasıyla veya mektup, mesaj gibi iletişim araçları ile de gerçekleştirebilir.

TEHDİT SUÇU İLE CEBİR SUÇUNUN FARKI NEDİR?

Tehdit suçunda, fail mağdur üzerinde fiziki bir etkide bulunmamakta olup; kötülük gerçekleştireceğinden bahisle mağdurun iç huzurunu bozmaktadır. Ancak cebirde ise eylem şimdiki zamana yöneliktir. Yani mağdura karşı fiziki güç kullanılmaktadır.

TEHDİT SUÇUNUN MANEVİ UNSURU NEDİR?

Tehdit suçu sadece genel kastla işlenebilir. Suçun taksirle işlenebilmesi hukuken mümkün değildir.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ (AĞIRLAŞTIRILMIŞ) HALLERİ NELERDİR? (TCK 106/2)

Tehdit suçunun silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imkânsız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hallerinde faile verilecek ceza, suçun temel halinden daha yüksektir.

1-Suçun Silahla İşlenmesi

Tehdit suçunun silahla işlenmesi durumunda mağdurun üzerindeki korku ve endişenin daha fazla olacağı öngörülmüş olup; bu durumda faile verilecek ceza, suçun temel biçimine nazaran daha fazladır. Tehdit suçunun nitelikli halinin uygulanabilmesi için failin silahı mağdura göstermesi şarttır. Silahın mağdura gösterilmemesi ve sadece silahtan bahsedilmesi durumunda suçun nitelikli hali söz konusu olmaz. Fail silahı kısmen veya tamamen mağdura gösterebilir. Silahın gerçek bir silah olması şart değildir. Kurusıkı ve hatta gerçek tabancaya benzeyen oyuncak bir tabancanın gösterilmesi durumunda dahi suçun nitelikli hali uygulanır.

2- Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi

Tehdit suçunda failin kendisini tanınmayacak hale koyması, suçun ağırlaştırılmasını gerektiren bir sebeptir. Failin maske takması, yüzünü değiştirecek şekilde makyaj yapması bu hale örnek olarak verilebilir. Suçun bu yönüyle nitelikli halinin uygulanabilmesi için tehdit suçunun gerçekleştiği esnada fail ve mağdurun yüz yüze olması şarttır.

3- Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi

Tehdit suçunun imzasız mektupla işlenmesi durumunda suçun failinin tespit edilmesi ve bulunması güç olduğu için bu durum suçun ağırlaştırılmış hali olarak kabul edilmiştir. Ayrıca suçun imzasız mektupla işlenmesi durumunda mağdur suçun faili bilmediği için kendisini daha savunmasız ve tedirgin hisseder. Kanunda ifade edilen mektup, sadece bilinen zarf mektubu olmayıp; herhangi bir araç ile yazılmış yazılardır.

4- Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi

Suçun özel işaretler kullanılarak işlenmesi hali, kanunda suçun ağırlaştırılmasını gerektiren bir sebep olarak sayılmıştır. Özel işaretlere örnek vermek gerekirse; mağdurun evinin önüne idam ipi bırakılması veya kanlı bir bıçak bırakılması suçun ağırlaştırılmış halini oluşturur.

5- Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

Tehdit suçunun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde; mağdur kendisini daha korumasız hisseder. Bu sebeple eylemin mağdurda oluşturduğu korku ve endişe suçun temel haline nazaran daha yüksektir. Bu sebeple suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumu kanunda verilecek cezayı ağırlaştıran bir neden olarak sayılmıştır.

6- Suçun Var Olan Veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılmak Suretiyle İşlenmesi

Suçun nitelikli halinin uygulanabilmesi için failin bu örgütün üyesi olması şart değildir. Fail, örgüt elemanlarını kullanabileceği yönünde mağdurda bir kanaat veya intiba uyandırmalıdır.

TEHDİT SUÇUNDA DAHA AZ CEZA VERİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER NELERDİR?

Failin, malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle mağduru tehdit etmesi halinde verilecek ceza TCK 106/1 ikinci cümle uyarınca daha azdır. Failin, mağdura: “fabrikanı ateşe vereceğim” cümlesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

TEHDİT SUÇUNDA TEŞEBBÜS

Teşebbüs, failin suçun icrasına başlaması; ancak elinde olmayan sebeplerle suçu tamamlayamaması halidir. Tehdit suçunda icra hareketlerinin kısımlara bölünebildiği durumlarda suça teşebbüs mümkündür. Örneğin tehdidin yüz yüze ve sözlü olarak yapıldığı durumda icra hareketleri bölünemediği için teşebbüs mümkün olmaz. Ancak failin tehdit eylemini mektup yoluyla yapması ve mektubun posta kutusunda kaybolması durumunda suça teşebbüs söz konusu olur. Suçun teşebbüs aşamasında kalması durumunda faile verilecek ceza TCK Madde 35 hükmü uyarınca indirilir.

TEHDİT SUÇUNDA İŞTİRAK

 İştirak bakımından bu suç ayrıca bir özellik taşımamaktadır. Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturur. Suça azmettiren veya yardım eden bu suç bakımından mümkündür.

TEHDİT SUÇUNDA İÇTİMA

Tehdit suçu, başka bir suçun unsuru veya ağırlaştırılmış hali olarak düzenlenmiş ise bileşik suç hükümleri uygulanır ve bu sebeple faile tehdit suçundan ayrıca ceza verilmez. Failin eylemi bileşik suç teşkil etmiyor ise ve tehdit suçunun dışında bir başka suç da gerçekleşmiş ise gerçek içtima hükümleri uygulanır.

TEHDİT SUÇU ŞİKÂYETE TABİ BİR SUÇ MUDUR?

Tehdit suçunun TCK Madde 106/1 ilk cümle ile işlenmesi halinde soruşturma ve kovuşturma resen; TCK Madde 106/1 ikinci cümle ile gerçekleşmesi durumunda ise mağdurun şikâyeti üzerine yapılır. Tehdit suçunun TCK Madde 106/2 hükmü ile işlenmesi durumunda soruşturma ve kovuşturmanın yapılması ilgili makamlar tarafından resen yapılır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Bizi Hemen Arayın
Size Hemen Destek Olabilirim
Hemen Ara