Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

06.09.2022
245
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Göçmen kaçakçılığı suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Uluslararası Suçlar” başlıklı kısmında yer alan 79. Maddesinde düzenlenmiştir.

Göçmen kaçakçılığı

Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) (Ek fıkra: 22/7/2010 – 6008/6 md.) Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

(3) (Değişik:6/12/2019-7196/56 md.) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Göçmen kaçakçılığı, karma hukuksal konulu bir suçtur. Bu suçla göçmenlerin vücut bütünlüğü, onuru ve malvarlığı ile kamu düzeni ve güvenliği korunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı suçuna teşebbüs, suç tamamlanmış gibi cezalandırılır (TCK m.79/1-son cümle). Örneğin, göçmenleri karayoluyla taşıyan kişi henüz sınıra varmadan yakalandığı takdirde, göçmen kaçakçılığı suçu teşebbüs aşamasında kalmış olmasına rağmen kanuni düzenleme gereği fail suç tamamlanmış gibi cezalandırılır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN UNSURLARI

1. SUÇUN MADDİ UNSURLARI

Göçmen Kaçakçılığı suçunun faili, herhangi bir kimse olabilir. Suçun mağduru, yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan veya kalmasına ya da yurt dışına çıkmasına olanak sağlanan yabancı ile yasal olmayan yollardan ülkeden çıkmasına olanak sağlanan Türk vatandaşıdır.

Suçun maddi unsuru Türk vatandaşı olmayan kimsenin yasal olmayan yollarla; ülkeye sokulması, ülkede kalmasına olanak sağlanması, ülke dışına çıkma olanağı sağlanmasıdır. Yabancının yasal yollardan ülkeye girmesi, ancak oturma süresi sona erdiği halde yasal olmayan yollardan maddi menfaat temin ederek oturma süresinin uzatılması imkanının sağlanması halinde de söz konusu suçun maddi unsuru gerçekleşmiş olacaktır.

Göçmen kaçakçılığı seçimlik hareketli bir suçtur. Sadece yabancıyı ülkeye sokmak veya kalmasına imkan sağlamak ile suç işlenmiş olacaktır. Kanunu öngördüğü birkaç hareketin yapılması halinde de tek suç meydana gelecektir.

Serbest hareketli bir suçtur. Ülkeye sokma veya kalmasına imkan sağlama veya yurt dışına çıkarma çeşitli şekillerde işlenebilir. İcrai hareketlerle işlenebileceği gibi ihmali hareketle de işlenebilir. Bir yabancının yasadışı yollardan ülkede kalmasını sağlayan bir failin fiilini fark eden yabancılar servisinde çalışan bir kamu görevlisinin olaya göz yumması halinde ihmali hareketle suça iştirak olacaktır.

2. MANEVİ UNSUR

Göçmen kaçakçılığı suçunun manevi unsuru kasttır. Ancak suçun oluşabilmesi için kast yeterli olmayıp failin ‘doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi bir yarar elde etmek amacıyla’ hareket etmesi gerekmektedir. Suçun oluşması için bu amacın varlığı yeterlidir; ayrıca menfaatin elde edilmiş olması gerekmez. Failin amacı maddi yarar sağlamak değil de mağdurdan başka bir biçimde (sözgelimi cinsel yönden) yararlanarak bir menfaat elde etmekse bu suç oluşmaz. Suçun manevi unsuru, göçmen kaçakçılığı suçunu sözgelimi terör maksadıyla bazı kişileri ülkeye sokmak eylemlerinden ayırt etmeye yarar. Zira göçmen kaçakçılığı suçundan manevi unsur, maddi bir yarar elde etmek isteği iken, saydığımız diğer suçlarda farklıdır.

3. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

Mağdurun rızası göçmen kaçakçılığı suçunda bir hukuka uygunluk nedeni değildir. Zira bu suç, ancak mağdurun rızası ile işlenebilir. Ancak mağdurun rızası, failin hileli davranışları sonucu elde edilmişse, artık göçmen kaçakçılığı değil, duruma göre dolandırıcılık suçu oluşur. Örneğin yurt dışına götürüleceği vaat edilerek, göçmenlerin paralarının alınması; ancak deniz ortasında bırakılıp kaçılması veya ülke içinde başka bir yere bırakılması durumunda dolandırıcılık suçu oluşur.

TEŞEBBÜS

Elverişli hareketlerle icrasına başlandığı halde, elde olmayan sebeplerle tamamlanamayan suçlara teşebbüs aşamasında kalmış suçlar denir. Yabancının ülkede kalması veya Türk veya yabancının ülke dışına çıkmasına imkan sağlanması kesintisiz suçtur. Bu nedenle suçun tamamlanması için hareket ve neticenin bir süre devam etmesi gerekir. Suç, hareket ve neticenin devam ettiği yerde işlenmiş sayılır. İcra hareketlerinin başlaması ve ancak tamamlanmadan kesilmesi halinde suç teşebbüs aşamasında kalacaktır. Suçun teşebbüs aşamasında kalması halinde de fail, tamamlanmış suçun cezası ile cezalandırılır. Yasadışı yollardan ülkeye girmiş birisinin ülkede kalması için çıkar karşılığında barınak yeri temini için çaba gösteren kişinin hareketinin durumun anlaşılması üzerine kesilmesi halinde de fiil teşebbüs aşamasında kalacaktır.

İŞTİRAK

İştirak tek bir kişi tarafından işlenebilen suçun, birden fazla kişinin işbirliğiyle işlenmesine denmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçuna her türlü iştirak mümkündür . Suça iştirakin söz konusu olması için doğrudan ya da dolaylı olarak maddi bir menfaat sağlama amacıyla hareket edilmelidir. Bu amaçla kanunda düzenlenen hareketleri ü

İÇTİMA

Göçmen kaçakçılığı suçu işlenirken sahte kimlik veya seyahat belgesi veya oturma izni dğzenlenmesi durumunda, bu eylemler, resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur. TCK m.212 uyarınca göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesi amacıyla belgede sahtecilik yapılmışsa, faille ilgili olarak hem göçmen kaçakçılığı hem de ilgili belgede sahtecilik suçundan hüküm kurulacaktır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU GÖREVLİ MAHKEME

Göçmen kaçakçılığı suçu hakkında yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Anılan suç bakımından yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesi olacaktır.

Soruşturma Usulü ve Yaptırım

Göçme kaçakçılığı suçu re’sen araştırılan bir suç tipidir. Davaya bakma hususunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Teşebbüs halinde son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Türk Ceza Kanununun 13. maddesine göre göçmen kaçakçılığı suçuna evrensellik ilkesi hakimdir. Bu kapsamda söz konusu suç nerede işlenmiş olursa failin Türkiye’de Türk kanununa göre yargılaması yapılabilmektedir.

Göçmen kaçakçılığı suçunun yaptırımı 79. maddenin 1. fıkrasına göre; “Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Bu kapsamda hapis cezasının üst sınırı göz önüne alındığında görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir.

Göçmen kaçakçılığı suçunda eşya ve kazanç müsaderesinin de uygulanması mümkündür.

Suçun tüzel kişilerin faaliyeti kapsamında ortaya çıkarılması halinde ise tüzel kişiler bakımından güvenlik tedbirleri uygulama alanı bulacaktır. Bu kapsamda öncelikli olarak uygulanacak güvenlik tedbiri iznin iptalidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara