Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

19.05.2022
366
KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇU VE CEZASI

Kasten öldürme suçu, Tck 81, madde metni, madde gerekçesi, Tck 81/1 kasten öldürmeye teşebbüs şartları ve cezası, kanun kanun koyucu tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının Kişilere Karşı Suçlar adlı ikinci kısmında yer alan birinci bölümde Hayata Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçunda kişilerin yaşam hakkı korunur. Kasten öldürme suçunun şartları ve unsurları TCK md. 81’de belirtilmiştir.

TCK 81 (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Öldürme Suçunun Şartları Nelerdir?

Kasten öldürme suçu ancak yaşayan bir kişiye karşı işlenebilir.

Kasten öldürme suçu, doğrudan kast veya olası kastla işlenebilir. Bu durumda fail, suçun maddi unsurlarını bilerek ve isteyerek hareket etmelidir.

Kasten öldürme suçu, neticeli bir suç tipidir. Hareket ile netice arasında uygun illiyet bağı bulunmalıdır.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU MADDİ UNSURU

Kasten öldürme suçunun maddi unsurları; fail, mağdur ve hareket olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.

Fail                 : Herkes bu suçun faili olabilir. Fail suçu bizzat kendisi işlemek zorunda değildir. Bu suç bir hayvana, üçüncü bir kişiye veya mağdura da yaptırılabilir.

Kasten öldürme suçu, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, bu suça karışan herkes müşterek fail olarak sorumlu tutulur.

Mağdur         : Yaşayan herkes kasten öldürme suçunun mağduru olabilir. Ölmüş bir kişiye karşı kasten saldırı eylemi gerçekleştirilmesi halinde, bu eylem ölümcül nitelikte bile olsa, işlenemez suç olur ve öldürme suçu meydana gelmez.

Mağdurun şahsında hata yapılması suçun meydana gelmesini engellemez, kasten öldürme suçu gerçekleşmiş olur. Mesela, failin Ali’yi öldürmek isterken Berk’i öldürmesi kasten öldürme suçunun gerçekleşmesine engel değildir.

Mağdurun sıfatı bu suçun nitelikli halinin oluşmasına etkili olabilir, bu durumda verilecek cezanın daha ağır olabilir. Mesela mağdurun; gebe olması, failin altsoyu, üstsoyu, eşi veya kardeşi olması, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bu suçun mağduru olması halleri nitelikli hal olarak kabul edilmiş ve verilecek ceza ağırlaştırılmıştır.

Hareket          : Kasten öldürme suçu serbest hareketli bir suçtur. Yani bir başkasının hayatını sonlandırmaya elverişli herhangi bir hareket bu suçu oluşturabilir.

“Kasten öldürme suçunun oluşabilmesi için, hareket ile netice arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Yani, failin fiilinden dolayı değil de başka sebepler yüzünden mağdur ölmüşse faili kasten öldürme suçundan sorumlu tutmak hukuken mümkün değildir. Örneğin fail mağduru bıçakla yaralıyor ancak mağdur yaralanma nedeniyle değil, başka bir mevcut hastalık nedeniyle yaşamını yitiriyorsa fail açısından kasten öldürme suçu meydana gelmez.” (Yaşar/Gökcan/Artuç, Yorumlu – Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, 2014)

İşlenen fiil neticesinde mağdur ölmezse kasten öldürme suçu gerçekleşmez. Bu durumda kasten öldürmeye teşebbüsten bahsedilir.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN MANEVİ UNSURU

Kasten öldürme suçunun manevi unsuru kasttır. Kast; TCK’nın 21. maddesinde “sucun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Fail, bir insanı öldürmeye elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlamış ancak daha sonra farklı nedenlerle ölüm meydana gelmemiş ve mağdur yaralanmış olabilir. Ancak bu durumda failin fiilinin “kasten yaralama” mı yoksa “kasten öldürmeye teşebbüs” mü olduğu önemlidir. Bu durumda bazı olgulardan yararlanarak failin kastının öldürmeye mi, yoksa yaralamaya mı yönelik olduğu tespit edilmelidir. Failin amacının öldürme olup olmadığının tespiti yapılırken, mağdur ile fail arasındaki husumet sebebi ve mahiyetine, suçta kullanılan saldırı aleti, aletin kuvveti ve tesirine, şahısların bulundukları yerin durumuna, mağdurun vücudunda meydana gelen yaranın yeri ve mahiyetine, failin fiiline kendiliğinden mi yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiğine bakılarak öldürme kastının bulunup bulunmadığı araştırılır. Failin kastının yaralama ise ve yaralama sonucu ölüm gerçekleşmişse, kasten ya da taksirle öldürmeden değil, TCK md. 87/4 uyarınca neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan hüküm kurulur.

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri TCK md. 82’de tek tek sayılmıştır. Kasten öldürme suçunun;

 • Tasarlayarak,
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
 • Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle

işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK md.82)

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. sena çiftçi dedi ki:

  Kasten öldürme suçunda yargılama ne kadar sürer?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   ortalama 5 yıl sürmektedir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara