Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL
trende

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Çıkma, ortağın iradi olarak ortaklıkla arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdirmesidir.
TTK’da 3 tür çıkma hali düzenlenmiştir. Bunlar; esas sözleşmede öngörülen sebebe
dayanarak çıkma, haklı sebebe dayanarak çıkma ve çıkmaya katılmadır.
1-Esas Sözleşmede Öngörülen Sebebe Dayanarak Çıkma
TTK m.638/1’e göre şirket sözleşmelerinde ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı tanınabilir
ve bu hakkın kullanılması belirli şartlara bağlanabilir. Bu halde ortak, şirkete çıkma
beyanında bulunur. Bu irade yenilik doğurucu nitelikte olup kural olarak şekle tabi
değildir.
2-Haklı Sebebe Dayanarak Çıkma
TTK m.638/2’ye göre her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar
verilmesi için dava açabilecektir. Mahkeme istem üzerine dava süresince davacının
ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bir kısmının veya tamamının doldurulmasına ya
da davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar
verebilecektir. Ortaklık ilişkisini çekilmez hale getiren ve dürüstlük kurallarına göre
ortak açısından bu ilişkinin sürdürülmesinin kendisinden istenemeyeceği nedenler
haklı neden olarak sayılabilir. Haklı sebebin varlığına hakim somut olayı
değerlendirerek karar vermektedir.
3-Çıkmaya Katılma
Çıkmaya katılma TTK m.639’da düzenlenmiştir. Buna göre bir ortağın çıkma iradesini
ortaklığa yöneltmesi veya haklı sebeple çıkma davası açması halinde bu durum
ortaklık müdürlerince diğer ortaklara bildirilir. Bu bildirimi alan ortak 1 ay içerisinde
şirket sözleşmesinde yer alan sebebin kendisi açısından da düşünüyor ve çıkmak
istiyorsa bu hususu aynı şekilde müdürlere bildirerek veya haklı sebeple çıkma davası
yoluyla çıkma talep edilmişse bu davaya katılarak şirketten ayrılabilecektir.
LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA
Ortaklıktan çıkarılma, bir ortağın kendi isteği dışında ortaklıktan ayrılmasının
sağlanmasıdır. Limited şirket ortaklıktan çıkarılma iki halde mümkündür. Bunlar;
sözleşmede öngörülen sebeplerden birinin varlığı halinde ortaklık kararıyla çıkarılma
ve haklı sebebin varlığı halinde mahkeme kararı ile çıkarılmadır.

 1. Esas Sözleşmede Öngörülen Nedenlere Dayanarak Ortaklıktan Çıkarılma
  Bir ortağın limited şirket esas sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanarak
  ortaklıktan çıkarılması için şirketin öncelikle bir genel kurul kararı alması
  gerekmektedir. Şirket, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin bu yöndeki oyu
  ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada
  bulunmasıyla alacağı genel kurul kararı doğrultusunda, ortağın şirketten
  çıkarılmasını sağlayabilecektir. Genel kurul kararının alınmasını takiben limited
  şirket, ilgili ortağın ortaklıktan çıkarılması için şirket merkezinin bulunduğu
  yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurulmalıdır. Limited şirket esas
  sözleşmesinde belirtilen bir hükme dayanarak ortaklıktan çıkartılan ortağın
  aleyhine alınan genel kurul kararına ilişkin başvuracağı hukuki yol, söz edilen
  ortağın, ilgili genel kurul kararının noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden
  itibaren üç ay içinde, şirketin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde genel
  kurul kararının iptalini talep etmesidir.
 2. Haklı Nedene Dayanılarak Ortaklıktan Çıkarılma
  Haklı nedenle ortaklıktan çıkartma için limited şirket tarafından mahkemeye
  başvurulmasından önce, limited şirket genel kurulunun bu kapsamında bir genel
  kurul kararı alması gerekmektedir. . Şirket genel kurulu kararı, ortaklıktan
  çıkarma davasının ön şartıdır. Genel kurul kararı olmadan açılan şirketten
  çıkarma davası, usulden reddedilir. İlgili genel kurul kararının alınması için
  gerekli nisap, genel kurulda temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı
  bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunmasıdır.
  TTK m.245’e göre, bir ortağın, ortaklık yönetim işlerinde veya hesaplarının
  çıkarılmasında ortaklığa ihanet etmiş olması, kendisine düşen asli görev ve
  borçları yerine getirmemiş olması bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin
  ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, uğradığı sürekli bir hastalık
  veya diğer bir sebepten dolayı üstüne aldığı ortağın işlerini yapmak için gerekli
  olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi durumu, sınırlı olarak sayılmayan,
  başlıca haklı neden halleridir.
  Şirketten Çıkma Hakkında Yargıtay Kararları
  Dava, davalı şirket ortaklığından haklı sebeple çıkmaya dair olup, mahkemece,
  28/01/2010 tarihli adi yazılı şekilde yapılmış devir sözleşmesi geçersiz olduğundan
  geçerli bir pay devrinden söz etmek mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine
  karar verilmişse de; davacı, 28.01.2010 tarihli adi yazılı hisse devir sözleşmesi
  uyarınca hisselerinin dava dışı … tarafından 29.11.2010 tarihinde devralınması
  gerekirken devralınmadığını, anılan sözleşme uyarınca davalı şirkete karşı borç ve
  yükümlülüğü kalmamasına rağmen vergi ziyaı cezası ve vergi borcu tehdidi altında
  kaldığını ileri sürerek, bu sebeplerle haklı sebeple şirket ortaklığından çıkma talep
  etmiş olup, mahkemece, 6102 Sayılı TTK m. 638/2 uyarınca haklı sebep ve
  koşullarının oluşup oluşmadığı tartışılıp değerlendirilmeksizin yazılı şekilde karar
  verilmesi doğru görülmeyip bozmayı gerektirmiştir.
  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2016/13522 E, 2018/4501 K, 18.6.2018 T)
  Davacının davalı şirketin kuruluşundan itibaren diğer ortakla birlikte müdür olacağı
  inancıyla davalının kurucu ortağı olduğu, buna karşın davacının rızası dışında,
  müdürlüğüne dayanak ana sözleşme düzenlemesinin değiştirilmesi ile davacının
  kurucu ortak olma yönündeki iradesinin temel gerekçesinin ortadan kalktığı, şirketin
  kuruluşundan itibaren ortaklar arasında çekişme olduğu, tanık beyanlarından bu
  çekişmenin dava dışı ortağın hakaretlerine dek vardığının anlaşılması karşısında asıl
  davada davacının çıkma talebinin haklı nedenlere dayandığı anlaşılmaktadır. Bu
  durum karşısında asıl davada çıkma talebinin kabulüyle çıkma payı bakımından bir
  karar verilmesi gerekmekte iken asıl davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2019/3224 E, 2020/2963 K, 17.06.2020 T)
  Davacı, haklı sebep olarak kendisine bilgi verilmediği, şirket kayıt ve defterlerini
  inceleyemediği ve kar payı verilmediğine dayanmışsa da, işbu davadan evvel davalıya
  herhangi bir şekilde bu yönde bir talep yönelttiğine ilişkin bir delil ibraz etmemiş ve
  bu nedenle iddiasını ispatlayamamıştır. Ayrıca, mahkemece, davalı şirketin ticari
  defterlerini ibraz etmemesi sebebiyle davacı iddialarının sabit olduğu kabul edilmiş
  ise de, davacı tarafından haklı sebep olarak ileri sürülen kendisine bilgi verilmemesi,
  kayıt ve defterlerin incelenemediği iddiaları defter incelemesi ile
  değerlendirilebilecek hususlar değildir. 6102 Sayılı TTK’nın 616. madde (6762
  Sayılı TTK’nin 539/4.) hükmüne göre de, genel kurulca kar payının dağılması
  yönünde karar verilmedikçe, kar payının dağıtılması da mümkün bulunmamaktadır.
  Karın dağıtılmasında ana sözleşmedeki hükümlerin de ayrıca dikkate alınması
  gerekmektedir. Bu durumda, davacının haklı sebep olarak ileri sürdüğü iddiaları
  ispatlayamadığı dikkate alınarak davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı
  şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, yerel mahkeme kararının
  bozulması gerekmiştir.
  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2018/2348 E, 2019/4042 K, 22.05.2019 T)
  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının
  davalı şirkette 03/06/2004-03/06/2014 tarihleri arasında şirket müdürü olarak
  görev yaptığı, davacının müdür sıfatının sona erdiği 04/06/2014 tarihinden davanın
  açıldığı tarihe kadar gerçekleşen yönetim ve işleyişin davacının müdür sıfatının
  bulunduğu dönemdeki davranışların devamı niteliğinde olduğu, davacının müdür
  sıfatının bulunduğu dönemde başlayıp devam eden davranışların objektif bakımdan
  haklı neden olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar
  verilmiştir…
  Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken
  hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir
  isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun
  HMK’nın353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine
  ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye
  Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2018/3970 E, 2019/5566K, 18.09.2019 T)
  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının
  sermaye taahhüdünün yerine getirildiğine dair faturalar ve belgeler sunduğu
  davacının 2008 yılında toplam sermaye borcuna istinaden şirkette almış olduğu bir
  takım emtialar karşılığında 37.688,82 TL’lik ödeme yaptığı, davacı ortağın şirketin
  işleyişi hakkında, alınan kararlar ve diğer konularda hiçbir şekilde
  bilgilendirilmediği, ortaklık haklarından haberdar edilmediği, genel kurul
  toplantılarına çağrılmadığı için ortaksal yetkilerinin kullandırılmadığı, mali haklara
  dair olarak bilgilendirilmediği, davacının şirketle mutabakatla bir takım emtianın
  yurt dışından alınması ve bunların ödemelerinin ortak tarafından yapılmış olmasına
  rağmen bu ödemelerin sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi olarak kabul edilip
  muhasebe kayıtlarına geçirilmesi gerekirken farklı hesaplarda gösterilmesinin
  MK’nin 2. maddesi kapsamında dürüstlük kuralına aykırı olduğu,
  davacının TTK m. 638/2 kapsamında haklı sebeplerle şirketten çıkma şartlarının
  oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüyle davacının davalı şirket ortaklığından haklı
  sebeple çıkmasına, çıkma payı talep edilmediğinden bu yönde hüküm kurulmasına
  yer olmadığına karar verilmiştir.
  (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2016/8050 E, 2018/1208 K, 19.2.2018 T)
Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. aykut gür dedi ki:

  merhaba.ortaklığın giderilmesi davasında hakim :
  “Davacı tarafça yatırılan başvuru harcı,peşin harç,keşif harcı,tebligat posta gideri bilirkişi ücreti ,taksi ücreti yargılama giderinin tapu kaydındaki payları davalılardan alınarak davacıya verilmesine,davacının payının üzerinde bırakılmasına ” şeklinde karar vermiş.yani tüm masraflar davalılara yükletilmiş.masraflar ortaklar arasında payları oranında bölüşülmesi gerekmezmiydi?ben davalı olarak isnitaf mahkemesine satışın şuanki ekonomik koşullarda yapılmasının maddi zarara uğrayacağım gerekçesiyle erteleme talebinde bulunsam yahut bilirkişinin belirlediği ücretin yetersiz olduğu şeklinde başvuru yapsam sonuç sizce değişir mi?bir sonuç çıkmayacaksa boş yere başvurmak istemem.birde istinaf mahkemesine başvurularda masrafı sadece başvuran mı öder

  1. alpserhukuk dedi ki:

   masrafı istinafa başvuran ödemektedir. İtiraz etmeniz boşa olacaktır; çünkü bilirkişi malın paylaşılması yada satılması gerekip gerekmediğine esasen değinmektedir. Malın kıymeti satış aşamasında yeniden yapılacaktır. Kararlar usulü bir eksik yok ise çoğunlukla onaylanmaktadır.

 2. ahmet dedi ki:

  ortaklığın giderilmesi davasında çıkan karara itiraz için bölge adliye mahkemesine 14 günlük
  itiraz süresi posta yoluyla davalıların eline tebligat ulaştığında mı başlar yoksa duruşmada gerekçeli kararın davalıların yüze karşı tebliğinden itibaren mi başlar?ayrıca gider masrafları tüm ortaklardan eşit olarak alınması gerekmez mi?

  1. alpserhukuk dedi ki:

   davacı ve davalılara gerekçeli kararın tebliği ile başlamaktadır. Adliyeye bir dilekçe verir iseniz hak kaybınız olmamaktadır.

Bir Yorum Yazın

Bizi Hemen Arayın
Size Hemen Destek Olabilirim
Hemen Ara