Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

Taksitle Satis Sozlesmesi

Taksitle Satis Sozlesmesi

Taksitle satış sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. 

Taksitle satış sözleşmeleri

MADDE 17

(1) Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.

(2) Tüketicinin, kira süresi sonunda bir malın mülkiyetini edinme zorunluluğunun bulunduğu finansal kiralama sözleşmeleri hakkında da bu Bölüm hükümleri uygulanır.

(3) Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Taksitle satış sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 253 ila 263. maddeleri arasında kapsamlı bir biçimde düzenlenmiştir. TKHK’de hüküm bulunmayan hallerde TBK’daki genel hükümler uygulama alanı bulacaktır. TBK’nin “taksitle satış” başlıklı 253/1. maddesinde yer verilen tanıma göre, “Taksitle satış, satıcının, satılan taşınırı alıcıya satış bedelinin ödenmesinden önce teslim etmeyi, alıcının da satış bedelini kısım kısım ödemeyi üstlendikleri satıştır.”

TKHK m. 17/1 hükmünde yer verilen tanım gereğince, taksitle satış sözleşmesinin unsurlarını; sözleşmenin konusunu belirli mal veya hakların oluşturması, sözleşme bedelinin birden fazla vade ile kısım kısım ödenmesinin kararlaştırılması ve tüketicinin taksitleri ödemesinden önce satıcının/sağlayıcının malı teslim etmesi veya hizmeti ifa etmesi oluşturmaktadır.

Taksitle satış sözleşmesinin konusunu sadece taşınır mal veya haklar oluşturabilir; taşınmaz mallar oluşturmamaktadır.

Taksitle satış sözleşmesinin diğer sözleşmelerden ayıran en önemli özellik; sözleşme bedelinin kısım kısım ödenmesidir.

ŞEKİL

TBK m. 253/2 ve 4077 sayılı TKHK m. 6-A/2 hükmünde, taksitle satış sözleşmesinin geçerliliği için yazılı şekil koşuluna yer verilmiştir. TKHK’nin 17/3. maddesinde de taksitle satış sözleşmesinin yazılı olarak kurulmadıkça, geçerli olmayacağı yer almaktadır. Söz konusu yazılı şekil, adi yazılı şekil olup şekil zorunluluğu, emredici niteliktedir. Şekle aykırılık halinde, taksitle satış sözleşmesi geçerli olmaz. Tüketicinin şekle aykırılık nedeniyle sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmesinin hakkın kötüye kullanılması teşkil ettiği hallerde ise sözleşme geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

CAYMA HAKKI

TKHK m. 18/1 hükmüyle, tüketicinin, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğu öngörülmüştür. TBK m. 255 hükmünde alıcının, taraflarca imzalanmış sözleşmenin bir nüshasının eline geçmesinden itibaren yedi gün içinde irade açıklamasını geri aldığını satıcıya yazılı olarak bildirebileceği öngörülmüştür. TKHK m. 18/1’de öngörüldüğü üzere, tüketici taksitle satış sözleşmesinden doğan geri alma hakkını herhangi bir gerekçe ileri sürmek zorunda olmaksızın ve cezai koşul ödemeksizin serbestçe kullanabilir. TBK m. 255/1 hükmünde, alıcının geri alma hakkından önceden feragat etmesinin mümkün olmadığı öngörüldüğünden; TKHK m. 83 hükmü uyarınca, TKHK bakımından da tüketicinin geri alma hakkından önceden feragat edemez. Aksi takdirde feragat, kesin hükümsüzlük yaptırımı ile karşılaşacaktır.


Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Ali dogru dedi ki:

    Cayma hakkına ilişkin süreyi geçirirsek ne yapabiliriz? Teşekkürler

    1. alpserhukuk dedi ki:

      Ayıplı bir ürün ise bedel iadesi için tüketici heyetine başvurulabilir.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara