Ataköy 7-8-9-10 Mah. D-100 Güney Yanyolu Nef 22 E Blok 9. Kat D:145 Bakırköy / İSTANBUL Tel : +905356887527
trende

MENFİ TESPİT DAVASI

08.07.2022
231
MENFİ TESPİT DAVASI

MENFİ TESPİT DAVASI
Bir hak ya da hukuki ilişkinin mevcut olmadığının tespiti için açılan dava menfi tespit
davasıdır. Menfi tespit davası ile borçlunun, maddi hukuk bakımından borçlu olmadığı
genel mahkemelerce tespit edilmekte ve neticesinde de kesin hüküm elde
edilmektedir. Menfi tespit davası İcra İflas Kanunu’nun 72.
maddesinde düzenlenmiştir.
İİK Madde 72 – (Değişik: 18/2/1965-538/43 md.)
Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi
tesbit davası açabilir.
Menfi tespit davası ile borçlu icra takibinden önce veya sonra dava açarak borçlu
olmadığının tespit edilmesini talep edebilmektedir.
1-İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası
Borçlu kendisine karşı takibe başlanmadan önce menfi tespit davası açabilir. Ancak
bunun için borçlunun borcu olmadığının hemen tespitinde korunmaya değer bir hukuki
yararının bulunması gerekmektedir. Borçlunun kendisine karşı başlatılan takipte ileri
sürebileceği hususlar için menfi tespit davası açmakta hukuki yararı yoktur. Ayrıca
borçlunun itirazın iptali davasında ileri sürebileceği hususlar için de menfi tespit davası
açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. Ancak takipten önce açılan menfi tespit
davası, takip yapılmasına engel olmadığı gibi, başlayan takibi de kendiliğinden
durdurmaz. Borçlu, alacağın %15’inden az olmayan bir teminat yatırarak, icra takibinin
durdurulması için mahkemeden ihtiyati tedbir isteyebilir.
İİK Madde 72/II – İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme,
talep üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat
mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.
Bu karar, alacaklının takip yapmasına engel olmaz; ancak başlatılan takibin olduğu
yerde durmasını ve ilerlememesini sağlar.

 1. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası
  Borçlu takipten sonra da borçlu olmadığının tespiti için bir menfi tespit davası
  açabilir. Bu davada da borçlunun hukuki yararının bulunması gerekmektedir. Hukuki
  yarar, menfi tespit davası bakımından dava şartı olup, mahkeme tarafından resen
  dikkate alınmaktadır. Borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş ise menfi tespit davası
  açmasında hukuki yararı bulunmaktadır. Ancak itirazın iptali davası açılmışsa borçlu
  menfi tespit davası açamaz.
  Takipten sonra açılan menfi tespit davası da başlamış olan takibi kendiliğinden
  durdurmamaktadır. Ayrıca teminat yatırılıp ihtiyati tedbir kararı alınarak da takibin
  durması sağlanamamaktadır. Ancak alacağın %15’inden az olmayan bir teminat
  yatırılıp ihtiyati tedbir kararıyla, takip sonunda icra veznesine giren paranın
  alacaklıya ödenmemesi sağlanabilir. Bunun dışında kural olarak ihtiyati tedbirle
  hacze veya satışa engel olmak mümkün değildir. Uygulamada, bu hükümden
  hareketle, henüz haciz yapılmamış veya haciz yapılıp satış yapılmamışsa, borçlu
  borç miktarını (faizi ve giderlerle birlikte) depo edip ayrıca % 15’ten az olmayan bir
  teminatı yatırarak mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla takibin durmasını talep
  etmektedir.
  İİK Madde 72/III – İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir
  yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan
  zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere
  göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra
  veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir.
  YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/12-357 K. 2021/824 T. 22.6.2021
  “…Bir borç ilişkisi gereği taraflardan biri lehine bir para alacağı doğacağı kesin ve bu
  sözleşmeden doğacak alacakların tahsili için bir bono verileceği öngörülmüşse, bu
  bononun “ifa uğruna” verildiğinin kabulü gerekir ise de taraflar asıl sözleşme ile bono
  arasında bağ kurmuş olduklarından ifası gereken borç ortadan kalkmış ise bu bononun
  tahsil edilmeyeceğinin kabulü gerekir. Bu konudaki şahsi def’ilerin ileri sürülmesi
  mümkün olduğu takdirde dikkate alınması gerekeceğinden kayıtsız şartsız borç ikrarını
  içeren bir belgenin varlığından söz edilemeyeceği için kambiyo takibi de
  yapılamayacaktır. 2004 Sayılı İİK 170/a maddede bu husus belirtilmiş ve takibin iptali
  sebebi olarak gösterilmiştir. Kambiyo takibi yapılamaması dar yetkili olan icra hukuk
  mahkemesinin teminatla ilgili koşulların yerine getirilip getirilmediğini inceleyemeyecek
  olmasıyla da ilgilidir. Zira kambiyo takibinde borçlu ancak aleyhindeki icra takibine
  karşı menfi tespit davası açarsa borçlu olmadığını ispat edebilecek, bu davanın icra
  takibinden sonra açılması hâlinde de ancak “icra veznesindeki paranın
  alacaklıya ödenmemesi” konusunda ihtiyati tedbir kararı verilebilecektir…”
  Görevli ve Yetkili Mahkeme
  Menfi tespit davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Menfi tespit
  davası icra takibinden önce açılmış ise, yetkili mahkeme HMK m.6’daki genel yetki
  kuralı gereğince davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.
  Ancak, menfi tespit davası icra takibinden sonra açılmış ise, bu aşamada yetkili
  mahkeme, icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi olabileceği gibi, genel yetki kuralı
  gereği davalının yerleşim yeri mahkemesi de olabilir.
  MENFİ TESPİT DAVASININ SONUÇLARI
  -Dava sonucunda mahkeme davacı (borçlu) lehine karar verirse, takip durur. Verilen
  hükmün kesinleşmesiyle birlikte takip iptal edilir. Takip süresince borçlunun mallarına
  haciz yapılmışsa haciz kalkar; satış yapılmışsa satış bedeli borçluya ödenir.
  Davada, alacaklının takibi başlatmakta haksız veya kötü niyetli olduğu anlaşılırsa
  alacaklı, borçlunun da talebiyle takip konusu alacağın %20’sinden az olmayan bir
  tazminata mahkûm edilir.
  İİK Madde 72 (Değişik: 9/11/1988-3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa
  derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme
  hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit
  davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırşa, talebi üzerine,
  borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir
  edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı
  olamaz.
  -Dava sonucunda mahkeme alacaklı (davalı) lehine karar verirse ihtiyati tedbir kararı
  kalkar. Kararın kesinleşmesiyle birlikte alacaklı, borçlu tarafından gösterilen
  teminattan, ihtiyati tedbir dolayısıyla uğradığı zararları alır.
  Dava alacaklı lehine sonuçlanmışsa, alacaklının talebine gerek olmaksızın borçlu,
  alacağın %20’sinden az olmayan bir tazminata mahkûm edilir.
  İİK Madde 72 (Değişik: 9/11/1988-3494/6 md.) Dava alacaklı lehine neticelenirse
  ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati
  tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen
  teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır.
  Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.
  MENFİ TESPİT DAVASININ İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMESİ
  İİK Madde 72/6
  “…Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da
  ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.”
  Menfi tespit davasının yargılaması devam ederken ihtiyati tedbir kararının verilmemiş
  olması sebebiyle, takibe devam edilmiş ve takip konusu borç alacaklıya ödenmişse,
  menfi tespit davasına artık istirdat davası olarak devam edilir. Dolayısyla mevcut menfi
  tespit davası sonuçlanmadan önce borcun alacaklıya ödenmesiyle, menfi tespit davası
  kendiliğinden istirdat davasına dönüşür. Bu hususta davacının talepte bulunması
  gerekmez. Borcun ödenmesiyle menfi tespit davasına bakan mahkeme, kendiliğinden
  menfi tespit davasına artık istirdat davası olarak devam eder. Mahkeme, mevcut menfi
  tespit davasına istirdat hükümlerine göre devam edip karara bağlayacaktır.
  Menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi için borcun tamamen ödenmesi
  gerekmemektedir. Menfi tespit davası görülürken borçlu, takip konusu borcun bir
  kısmını öderse, menfi tespit davası sadece ödenen kısım için istirdat davasına
  dönüşür; ödenmeyen kısım için davaya menfi tespit davası olarak devam edilir.
  Yargıtay, menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi neticesinde verilen ilam
  için kesinleşme şartı aramışken, müstakil ve bağımsız bir şekilde açılan istirdat davası
  bakımından, ilamın kesinleşmesi şartını aramamıştır. İstirdat davasının eda
  hükümlerini içermesi sebebiyle, Yargıtay, (müstakil olarak açılan) istirdat davasının
  neticesinde verilen ilamın, kesinleşmeden de takibe konu yapılabileceğini belirtmiştir.
  İSTİRDAT DAVASI
  Borçlu cebri icra baskısı ile icra takibine konu olan borcu ödemiş ise, istirdat davası
  açıp herhangi bir borcu olmadığını ispat edebilir ve bunun sonucunda ödemiş olduğu
  miktarın iadesini talep edebilir.
  İstirdat Davasının Şartları
   Borç olmayan bir paranın ödenmiş olması
  Borçlunun maddi hukuk hükümlerine göre borcunun bulunmaması gerekir.
  Borçlu hiç var olmayan bir borcu ya da daha önce ifa ettiği veya itfa edilmiş
  borcu yeniden ödemiş olabilir. Borçlunun parayı hata sonucu ödeyip
  ödememesi önemli değildir. Borçlu olmadığını ve bu parayı ödememesi
  gerektiğini ispat yeterlidir.
  Örnek Yargıtay Kararı:
  “…Bu davada, geri verilmesi istenen paranın maddi hukuk bakımından
  iadesinin mümkün olması gerekir; bazı hallerde bu mümkün değildir.
  Örneğin, ahlâki bir ödevin yerine getirilmesi için verilen şey (BK m.62/2),
  kanuna ve ahlâka aykırı amaç elde etmek için verilen şeyler (BK m.65),
  zamanaşımına uğramış borç için yapılan ödemeler (BK m.62) ve eldeki
  uyuşmazlıkta Yerel Mahkeme ve Özel Daire arasındaki anlaşmazlık noktası
  olan kumar ve bahis borçları (BK m. 504) gibi eksik borçların geri verilmesi
  talep ve dava edilemez.Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay
  değerlendirildiğinde, davacının icra zoruyla davalıya iade ettiği bedelin
  eksik borç olarak kabulü mümkün değildir. Zira, ifası ve ifa edilmesi halinde
  iadesinin talep edilmesinin mümkün olmadığı eksik bir borcun ödemesi
  değil, borçlu olunduğu sanılarak yapılan bir ödeme söz konusu olup davacı
  maddi hukuk anlamında ödeme yükümlülüğü altında olmadığını eldeki dava
  ile ispat yoluna gitmiştir. Bu halde Özel Dairenin bozma kararında eksik borç
  ilişkisinin mevcut olmadığı, istemin İcra ve İflâs Kanununun 72. maddesi
  çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği yönündeki tespiti isabetli olup
  mahkemenin aksi yöndeki direnme kararı bu yönden usul ve yasaya
  aykırıdır…”
  (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.02.2017, 2015/935 E, 2017/315 K.)
   Borcun cebri icra tehdidi altında ödenmiş olması
  Ödemenin icra takibi sırasında yapılması gerekir. Takip başlatılmış
  olmasına rağmen henüz kesinleşmeden yapılan ödeme, cebri icra
  tehdidi içerisinde yapılmış ödeme olarak kabul edilmemektedir. Buna
  karşılık, ödeme emrine itiraz etmeyen borçlu, takip kesinleştikten
  sonra borcunu öderse, istirdat davası açabilir. İcra mahkemesinden
  itirazı kesin olarak kaldırılan borçlu da bu kararın kesinleşmesinden
  sonra takip konusu borcu öderse istirdat davası açabilir. İhtiyati haciz
  tehdidi, istirdat davası açılabilmesi için yeterli değildir. Takipten önce
  ihtiyati haciz kararı alınan ve malları ihtiyaten haczedilen borçlunun
  henüz ödeme emri gönderilmeden ve itiraz hakkını kullanmadan takip
  konusu borcu ödemesi halinde, istirdat davası açabilmesi mümkün
  değildir.
  Örnek Yargıtay Kararı:
  … Davalı, cebri icra yapılmadığı gibi davacıya borçlu olmadığı bir meblağın
  ödettirilmesinin de söz konusu olmadığını, davacının oturduğu lojman
  giderlerinin kendisinden tahsil edildiğini, 2009 yılında yapılan
  denetlemelerde 2003-2009 yılları arası misafirhanenin lojman olarak
  kullanıldığı tespit edilerek lojman kirası, elektrik ve su giderlerinin
  ödenmemesi sebebiyle kamu zararı çıkarıldığını, davacının ödediği
  meblağın hukuki dayanaktan yoksun olmadığını, İİK’nın 72. maddesinde
  öngörülen bir yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini, davacının 2009 yılından
  bu yana ödediği taksitler için istirdat davası açamayacağını belirterek
  davanın reddini savunmuştur. Dosya kapsamından, davacı her ne kadar
  menfi tespit ve yaptığı ödemelerin istirdadını istemiş ise de, davac ının
  yaptığı ödemelerin herhangi bir takip prosedürü içerisinde ya da cebri icra
  tehdidi altında yapılmadığı, buna göre davacının talebinin İİK’nın 72.
  maddesi kapsamında “menfi tespit ve istirdat” davası niteliğinde
  olmadığı; Türk Borçlar Kanunu‘nun 78. maddesi (BK’nın 62. maddesi)
  kapsamında olduğu anlaşılmaktadır…”
  (Yargıtay 4. HD. 01.03.2017, 2016/16593 E, 2017/1234 K.)
   Davanın ödemeden itibaren bir yıl içinde açılması
  Dava açmak bir yıllık süreye tabidir. Bu bir yıllık süre, hak düşürücü süredir ve
  borç olmayan paranın icra dairesi adına açılan hesaba yatırılmasıyla işlemeye
  başlar.
  Görevli ve Yetkili Mahkeme
  İstirdat davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yetkili
  mahkeme ise davalının yerleşim yeri veya icra takibinin yapıldığı yer
  mahkemesidir.
  İSTİRDAT DAVASININ SONUÇLARI
  İstirdat davası kabul edilirse icra takibinde ödenen paranın harç ve giderleriyle
  birlikte davacıya ödenmesine karar verilir. Ayrıca davalı yargılama giderlerine
  mahkum edilir.
  Dava reddedilip davacı borçlu haksız çıkarsa sadece bu dava bakımından
  yargılama giderlerine mahkum edilir.
  İstirdat davası genel hükümlere göre incelenip karara bağlandığından bu dava
  sonucunda verilen karar kesin hüküm teşkil eder.
  Kanunda bir hüküm bulunmadığından istirdat davası sonucunda tazminata
  hükmedilmez. Ancak menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi
  durumunda borçlu lehine tazminata hükmedilecektir.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hemen Ara